Afdrukken

Tweede vergadering?

In een vergadering met een lage opkomst zal geen rechtsgeldige besluit genomen kunnen worden. In de splitsingsakte is er daarom altijd een artikel opgenomen om op een andere wijze besluiten te nemen dan "Normaal". Stel de opkomst van een ledenvergadering is altijd laag en er moet een besluit worden genomen inzake groot onderhoud, dat is de kans groot dat in de vergadering onvoldoende quorum aanwezig is om een besluit hierover te nemen. Wat dan?

 

Wat staat er doorgaans, met betrekking tot het quorum, in de splitsingsakte / modelreglement? Uitgaande van de modelreglementen 1973, 1983 en 1992 is in artikelen 36 lid 4 en 37 lid 5 voor "gewone" besluiten bepaald dat ten minste de helft van het maximaal uit te brengen stemmen aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn. In het modelreglement van 1992 zijn van dit quorumvereiste uitgezonderd de besluiten die betrekking hebben op posten die op de begroting zijn geplaatst en er geen sprake is van een overschrijding van meer dan 10% of te dien aanzien een speciale reserve is gevormd.

 

Voor besluiten waar een zogenaamde versterkte meerderheid (bijvoorbeeld 2/3e van het aantal uitgebrachte stemmen) is vereist, is voorts in alle modelreglementen bepaald dat een aanwezigheid van ten minste 2/3e van het maximaal uit te brengen aantal stemmen is vereist. In het modelreglement 2006 wordt overigens alleen in dat geval nog een quorum verlangd (artikel 52 lid 5 en 8).

 

Het quorum waarborgt het democratisch gehalte van een VvE.

 

Geen quorum wat dan?

Indien er geen quorum is kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen. Uit alle modelreglementen volgt dan dat een nieuwe (tweede) vergadering zal moeten worden uitgeschreven. Aan de uitnodiging van de tweede vergadering zitten vormvereisten:

  • De  te houden vergadering mag niet eerder dan twee en niet later dan zes weken na de eerste vergadering plaatsvinden.
  • Er moet in worden medegedeeld dat de komende vergadering een tweede vergadering is, alsmede dat in die vergadering over de aanhangige onderwerpen (uit de eerste vergadering) een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal stemmen, dat ter vergadering kan worden uitgebracht.

Uit de praktijk blijkt dat in veel gevallen vooraf reeds te voorspellen is of een tweede vergadering noodzakelijk is of niet. De vraag is nu of het bestuur van de VvE op enigerlei wijze kan voorkomen dat appartementseigenaren en de (professionele) beheerder onnodig tijd vrij moeten maken voor een extra vergadering. Het belang van vertraging in de besluitvorming en extra vergaderkosten (porti en huur vergaderruimte) speelt uiteraard eenzelfde rol. Laat u in dergelijke gevallen niet verleiden de gestelde termijnen en inhoudsvereisten niet te hanteren. Doet u dit wel, dan zijn alle genomen besluiten nietig.

 

Wat behoort wel tot de mogelijkheden

In de inhoud van de uitnodiging van de vergadering kunnen enkele zaken al bijvoorbaat aangescherpt worden. 

  • Op voorhand vaststellen van een datum voor de 2e vergadering als bij onvoldoende opkomst besluiten niet genomen kunnen worden.
  • Melden dat als er onvoldoende quorum is, de eerste vergadering direct na de opening gesloten zal worden, zonder een agenda punt te behandelen.
  • De locatie waar de vergadering wordt gehouden zo te kiezen dat het beoogde doel bereikt wordt.
  • De leden die op de eerste vergadering wel aanwezig zijn en op voorhand aangeven er op de 2e niet te zullen zijn, een volmacht af te laten geven eventueel met opsomming van besluiten en stem keuze ( voor of tegen )

Als u niet aanwezig kunt zijn bij een vergadering geef dan een volmacht om te stemmen.

Laat uw stem niet verloren gaan!

 

Gerelateerde artikelen:


Nietig of vernietigbaar besluit
Stemmen, stemverhoudingen en quorum

 

Download mogelijkheden:


LJN AQ 6763.pdf (uitspraak rechtbank inzake besluiten zonder vereist quorum)
LJN AX 3225.pdf (uitspraak rechtbank over een voorwaardelijke uitnodiging)