Afdrukken

Nietig of vernietigbaar besluit

Een belangrijke taak van de vergadering van eigenaren is het nemen van besluiten. Als deze besluiten in strijd zijn met de wet, de splitsingsakte, het splitsingsreglement of de statuten, zijn de besluiten ‘nietig’.

 

Dit betekent dat het besluit ongeldig is en dat geen enkele eigenaar zich er aan hoeft te houden, ook al heeft men eerder ingestemd.

Besluiten van de VvE kunnen ook 'vernietigbaar' zijn. Dat is het geval als de besluiten in strijd zijn met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van besluiten regelen. Bijvoorbeeld: de agenda voor de vergadering is te laat opgestuurd of er is een besluit genomen over een onderwerp dat niet op de agenda stond.

Uitleg nietig volgens Wikipedia:
Een sitaat "Nietigheid en vernietigbaarheid zijn verwante noties in het recht die betrekking hebben op de geldigheid van rechtshandelingen. Een nietige rechtshandeling heeft bij voorbaat het beoogde rechtsgevolg niet, terwijl bij een vernietigbare rechtshandeling het rechtsgevolg wel wordt geacht te bestaan, zolang de vernietiging ervan niet wordt aangevraagd. Nietigheid treedt in 'van rechtswege', dat wil zeggen automatisch volgend uit het recht. Partijen hoeven er voor de rechter geen beroep op te doen, de rechter kan en zal de nietigheid ambtshalve (uit eigen beweging) constateren.

Voor nietigheid is niet van belang of partijen wel of geen wilsoverstemming hebben. Een rechtshandeling kan onder meer nietig zijn als deze in strijd is met de goede zeden of de openbare orde (art. 3:40 Nederlands BW). Ook het niet voldoen aan een voorgeschreven vormvereiste voor de rechtshandeling (er is bijv. voorgeschreven dat een rechtshandeling schriftelijk moet geschieden en men heeft het mondeling gedaan) is een nietigheidsgrond. In de wet staan ook diverse bedingen genoemd die, op straffe van nietigheid, niet in een contract mogen worden gemaakt, nl. ter bescherming van de zwakkere partij (huurrecht, arbeidsrecht, consumenten)."

 

Verzoeken tot vernietiging

Ook als het besluit in strijd is met de 'redelijkheid en billijkheid' of met het huishoudelijk reglement, kan tot vernietiging worden overgegaan. Verzoeken tot vernietiging moeten binnen één maand nadat men kennis heeft kunnen nemen van het besluit bij de rechtbank sector kanton (voorheen kantonrechter) zijn ingediend. Een uitzondering hierop is vernietiging van het besluit tot wijziging van de splitsingsakte. Een eigenaar die het met dit besluit niet eens is, kan de rechter om vernietiging van het besluit vragen. Deze mogelijkheid verjaart pas na drie maanden.

Een nietig besluit is zonder meer ongeldig. Een vernietigbaar besluit is daarentegen geldig, totdat het door een rechtbank sector kanton ongeldig wordt verklaard (met andere woorden: wordt vernietigd)

 

Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering

Voor de wijziging van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (kort Rv) in 2002 moesten vernietigbare besluiten bij de sector kanton via een verzoekschrigt aanhangig gemaakt worden. Nietige besluiten bij de (arrondisements) rechtbank sector civiel middels een dagvaardinbgsprocedure. Met ingang van 1 januari 2002 is de kanton rechter bevoegd hierover in beide gevallen (nietig en vernietigbaar) te beslissen. In een uitspraak van 24 mei 2007 besliste een kantonrechter te NIjmegen dat op grond van art. 42 Wet op de Rechtelijke Organisatie in eerste aanleg kennisneemt van alle burgelijke zaken. Hoewel dit na die uitspraak nog aangescherpt kan worden is positie van de verzoeker in iedergeval gewaarborgt. De procespositie wordt dus niet nadelig beinvloed als de Kanton rechte niet-ontvankelijk wordt verklaard. Hij kan dan alsnog een dagvaardingsprocedure starten.

 

Gerelateerde artikelen:


 Manieren van stemmen

Download mogelijkheden:


LJN-BQ6278.pdf

LJN-BA9728.pdf