Afdrukken

Aanpassingen inzake de KvK inschrijfplicht van VvE'en

De Vereniging Eigen Huis heeft begin dit jaar(2009) de praktische problemen rond de inschrijvingsplicht voor Vereniging van Eigenaren in het Handelsregister bij het ministerie van Economische Zaken aan de orde gesteld. Naar aanleiding van de geconstateerde problemen heeft het ministerie samen met de Kamers van Koophandel gezocht naar mogelijke verbeteringen en verduidelijkingen.

 

 De volgende aanpassingen worden doorgevoerd:

  • Eenvoudiger opgaveformulier. De te verstrekken informatie is in het opgaveformulier met een derde verminderd, zodat de procedure eenvoudiger wordt. Vooral voor de kleine VvE’en is dit een praktische verbetering.
  • Splitsingen van voor 1972. Splitsingen die dateren van voor 1972 waarbij geen VvE bij de akte van splitsing is opgericht, worden voortaan voor de inschrijfplicht in het Handelsregister buiten beschouwing gelaten. Voor 1972 was oprichting van een VvE optioneel. Is hiervoor in de splitsingsakte destijds wel gekozen, dan is de vereniging ook inschrijvingsplichtig. Is later wel voor een vereniging gekozen, maar is deze niet bij notariële akte opgericht, dan is inschrijving wel mogelijk maar niet verplicht. Het bestand van de KvK’s is inmiddels vrijwel helemaal hiervoor geschoond.
 
  • Geen sancties ‘op stel en sprong’. VvE’en die nog niet aan hun inschrijfverplichting hebben voldaan krijgen een herinnering. De VvE krijgt dus in redelijkheid de gelegenheid om alsnog aan de inschrijfplicht te voldoen. VvE’en hoeven niet bang te zijn dat op stel en sprong sancties worden opgelegd.
  • Betalingsplicht vanaf 2009. Het ministerie houdt vast aan het principe dat ongeacht het daadwerkelijke tijdstip van inschrijving inschrijvingskosten vanaf het jaar 2009 verschuldigd zijn. Vereniging Eigen Huis had eerder gevraagd hiervan af te zien.
  • Evaluatie. De Handelsregisterwet zal in 2012 geëvalueerd worden. Vereniging Eigen Huis zal voorafgaand aan deze evaluatie een eigen onderzoek naar effectiviteit van de inschrijfplicht doen.

    Begin 2013 is de het onderzoek door het onderzoeksbureau Berenschot afgerond. De evaluatie heeft betrekking op de jaren 2008 t/m 2011. De minister van economische zaken heeft zijn aanbevelingen richting de kamer verwoordt in een brief aan de 2e kamer.

 

Bron: Vereniging Eigen Huis

 

Medio 2011 worden voorstellen gepresenteerd om de inschrijfplicht te schrappen

Voorafgaand aan de evaluatie eind juni 2012 heeft de D66 fractie aangekaart de inschrijfplicht bij de Kamer van Koophandel te schappen. Zij vindt het raar dat VVE’s zich in moeten schrijven omdat het nu eenmaal geen bedrijven zijn. Het inschrijfgeld noemt hij een nutteloze lastenverzwaring. Dat geld zouden de verenigingen beter in het opknappen van de huizen kunnen steken. D66 pleit ook voor landelijke verspreiding van een Rotterdamse aanpak om slapende VVE’s ertoe te bewegen in actie te komen. In Rotterdam werken corporaties samen in een stichting die VVE’s helpt om achterstand in onderhoud weg te werken. Of dit ook daadwerkelijk wordt doorgevoerd is nog te bezien.

 

Op 7 december 2011 heeft de betrokken minister aangegeven inhoudelijk naar de inschijfplicht voor VvE-en te zullen kijken. De verplichte inschrijving in het handelsregister vloeit echter voort uit de Handelsregisterwet 2007. Hij zal deze wens van uw Kamer meenemen in de evaluatie van deze wet, die op zeer korte termijn van start zal gaan. Er zal expliciet aandacht worden besteed aan de reikwijdte van de inschrijvingsplicht. Daarbij komt ook de inschrijvingsplicht van vve's aan de orde.

 

Met ingang van 2013 verdwijnt de KvK bijdrage (Ook voor een VvE)

De jaarlijkse bijdrage is de afgelopen jaren steeds verder gedaald. Met ingang van 2012 daalt de gemiddelde heffing opnieuw met 10%. Vanaf 2013 verdwijnt de jaarlijkse bijdrage. De activiteiten van de Kamers van Koophandel worden vanaf die datum gefinancierd uit de begroting van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Dit bespaart kosten en vermindert de regeldruk. Voor zover nu bekend blijft de inschrijfplicht van kracht.

 

Bron: Kamer van Koophandel

 

Handelsregister inschrijf kosten van 2014

Het inschrijven van een onderneming in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) kost binnenkort € 50. Dat is het gevolg van een motie die de Tweede Kamer heeft aangenomen.

Enige tijd geleden sprak de Tweede Kamer over een modernisering van de Wet op de Kamer van Koophandel. Het wetsvoorstel voorzag onder meer in de mogelijkheid om een inschrijfvergoeding te introduceren. Het bedrag van € 50 is een vergoeding voor de kosten die de KvK moet maken bij een nieuwe inschrijving. Bovendien moet het ondoordachte inschrijvingen tegengaan. De KvK kan startende ondernemers binnenkort ook verplichten om deel te nemen aan een toetsingsgesprek, waarmee schijnzelfstandigheid en ondoordacht ondernemersschap moet worden tegengegaan.

 

Bron: Rendement.nl

 

Gerelateerde artikelen:


 

Download mogelijkheden:


Kamerbrief evaluatie handelsregisterwet 2007.