Afdrukken

Incasso machtiging van de VvE bijdrage

Een VvE kan leden niet verplichten de bijdragen middels een automatische incasso te voldoen. De overwegingen van 2 rechtsorganen zijn verduidelijkt in onderstaande tekst.

 

Kantonrechter

Mevrouw X is eigenaar van een appartement. Tijdens een vergadering van de Vereniging van Eigenaren (VvE) wordt besloten het huishoudelijk reglement van de vereniging aan te passen. Voortaan is iedere appartementseigenaar verplicht om de verenigingsbijdrage te voldoen per automatische incasso. Hiervoor moet een machtigingsformulier worden ondertekend. Mevrouw X is hier op tegen. De zaak komt voor bij de kantonrechter.

De kantonrechter maakt een afweging tussen de belangen van de VvE en de belangen van mevrouw X als appartementseigenaar. Volgens de kantonrechter heeft de VvE belang bij vermindering van alle op de eigenaren drukkende kosten door een eenvoudiger financiële administratie. Een nadere reden voor automatische incasso is het doelmatiger functioneren van de boekhouding en een stabielere ontvangststructuur. De kantonrechter bepaalt daarom dat het besluit tot verplichting tot automatische incasso niet in strijd is met de redelijkheid en billijkheid en dus niet in strijd is met de wet. Mevrouw X legt zich niet neer bij de beslissing van de kantonrechter en zoekt het hogerop bij het Hof.

 

Hoge Raad

Het Hof is het niet eens met de belangenafweging van de kantonrechter. Daarom toetst het Hof het besluit van de automatische incasso aan de wet. Volgens het Hof kan de verplichting tot het verlenen van een automatische incasso niet worden ontleend aan de splitsingsakte of de statuten van de VvE. Mevrouw X heeft zich op deze wijze dus niet contractueel verplicht tot het afgeven van de automatische incassomachtiging. Voor al bestaande (zogenaamde ‘zittende’) appartementseigenaren kan die verplichting ook niet worden bereikt door middel van wijziging van de splitsingsakte of wijziging van de statuten van de VvE.

Het splitsingsreglement beperkt de bevoegdheid van de VvE tot beslissingen over het beheer van verenigingsaangelegenheden. Automatische incasso raakt niet alleen het beheer door de vereniging van gelden, maar ook het beheer van gelden van mevrouw X. Mevrouw X is dan niet langer vrij om zelf te bepalen hoe zij aan haar betalingsverplichtingen jegens de VvE zal voldoen. Daar komt nog bij dat mevrouw X niet vrijwillig lid is van de VvE. Doordat zij eigenaar is van een appartement is zij op grond van de wet automatisch lid van de VvE. Zij kan zich daardoor niet onttrekken aan de verplichtingen die zij heeft aan de VvE. Mevrouw X is wel vrij om het beheer te voeren over haar eigen vermogen. Zij kan zelf bepalen op welke wijze zij aan haar betalingsverplichtingen jegens de VvE zal voldoen. De VvE is wat dit betreft onbevoegd om mevrouw X te binden aan de verplichting tot automatische incasso.

 

Gerelateerde artikelen:


 

 

Download mogelijkheden:


 

LJN AU 6623.pdf