Afdrukken

Publiceren huishoudelijk reglement in een openbaar register

Artikel 59 lid 6 van het Modelsplitsingsreglement 2006 bepaalt: “Het bestuur is verplicht het huishoudelijk reglement en de wijzigingen daarvan te publiceren in de openbare registers”. De openbare registers van het Kadaster lenen zich bij uitstek voor inschrijving van het huishoudelijk reglement.

 

Wat zijn openbare registers?

In het algemeen kan dit omschreven worden als: Dit zijn registers die, door iedereen die belang heeft bij kennisneming van de daarin gepubliceerde feiten, zijn te raadplegen.

Bijvoorbeeld de burgerlijke stand van een gemeente, handersregister (kamer van koophandel), kadaster ed.

 

Waarom publiceren in een openbaar register?

Het waarom inzake het openbaar maken van het huishoudelijk reglement is terug te voeren op het feit dat besturen ed. van verenigingen van eigenaren door eigenaren / bewoners nog al eens wordt geconfronteerd met een opmerking als "Ik heb nooit een huishoudelijk reglement of iets dergelijks gehad!" of "Dat staat niet in de versie die ik heb!".

Om onduidelijkheden te vermijden is er, in de splitsingsaktie vanaf 2006, voor gekozen deze openbaar te laten registreren. Alle belanghebbenden kunnen dan zelf het register, die dus de laatste (geregistreerde) versie van het huishuidelijk reglement bevat, raadplegen.

Het ligt voor de hand dat, als er op basis van het huishoudelijke reglement, een procedure gestart wordt bij een rechtbank, zij in haar overwegingen zal meenemen of en vanaf wanneer het openbaar maken tot stand is gekomen. Uiteraard ook wat openbaar gemaakt is (de inhoud van het huishoudelijke reglement dus) ..........

 

Waar registreren?

De openbare registers van het Kadaster lenen zich bij uitstek voor inschrijving van het huishoudelijk reglement omdat daar ook de splitsingsakte, gegevens met betrekking tot de eigena(a)r(en) van onroerende goederen etc. zijn te raadplegen. Dus ook een logische plek om het huishoudelijk reglement te registreren. 

Bij het registreren zal het kadaster het standpunt innemen dat inschrijving alleen mogelijk is als het gaat om een
notariële akte. Echter in de praktijk wordt het huishoudelijk reglement veelal niet in een notariële-, maar in een onderhandse akte vastgelegd. De VvE maakt de notulen zelf.

Het is niet zo dat registratie van het huishoudelijk reglement alleen in de vorm van een notariële akte in de openbare registers van het Kadaster kan plaatsvinden. Ook een onderhandse vorm is toegestaan. Wel is het zo dat de Kadasterwet voorschrijft dat inschrijving van het huishoudelijk reglement in onderhandse vorm slechts kan gebeuren via een notariële verklaring. Dat betekent dat de notaris zal moeten controleren en verklaren dat het huishoudelijk reglement dat ter inschrijving wordt aangeboden op een juiste wijze tot stand is gekomen.

 

Hoe registreren?

Het bestuur kan dus volstaan met het ter beschikking stellen van het huishoudelijk reglement / de aan te brengen wijziging aan de notaris, alsmede de notulen van de vergadering van eigenaren waaruit blijkt dat het huishoudelijk reglement met de vereiste gekwalificeerde meerderheid is goedgekeurd. Alsdan kan de notaris een verklaring opstellen, waarmee het bestuur het huishoudelijk reglement bij het Kadaster ter inschrijving kan aanbieden.

 

Kosten

Prijspeil 2012 (indicatief)

Notaris:
Het Kadaster brengt ca. € 51,00 in rekening bij de notaris. Vraag na of deze kosten begrepen zijn in de prijsopgave van een notaris.